Od 1 września 2018 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie funkcjonować będą następujące kierunki kształcenia:

TECHNIKUM

(4 letnie dla młodzieży) kształcące w zawodach:

-    technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

-    technik żywienia i usług gastronomicznych

-    technik agrobiznesu (klasa mundurowa pod patronatem Straży Pożarnej)

-    technik hodowca koni

-  technik rolnik

-  technik turystyki wiejskiej

-  technik architektury krajobrazu

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

(3 letnia dla młodzieży) kształcąca w zawodzie:

-    mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych

-  rolnik

 

SZKOŁA POLICEALNA

(2 letnia dla dorosłych) kształcąca w zawodzie:

-      technik turystyki wiejskiej

 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

(roczne dla dorosłych):

MG.03  Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

MG.42  Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

RL.03  Prowadzenie produkcji rolniczej

RL.07  Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

RL.16  Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej