Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce-Osadzie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – referent

1.Wymagania w stosunku do kandydatów

1) wymagania niezbędne:

a) wykształcenie średnie,

b) staż pracy minimum 4 lata,

c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

d) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie,

2) wymagania dodatkowe:

a) biegła znajomość obsługi komputera, kasy fiskalnej i urządzeń biurowych,

b) znajomość zagadnień z zakresu: ubezpieczeń, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych,

c) umiejętność analitycznego myślenia, komunikatywność, odpowiedzialność.

2. Zakres czynności na stanowisku:

1) księgowanie wydatków na zakup produktów żywnościowych,

2) prowadzenie dokumentacji dotyczącej wydatków na zakup produktów żywnościowych i dokumentów gotówkowych,

3) prowadzenie i rozliczanie kart drogowych pojazdów służbowych,

4) powadzenie ewidencji korespondencji służbowej,

5) prowadzenie dokumentacji Rady Rodziców,

6) sporządzenie abonamentów żywnościowych,

7) wystawianie faktur kontrahentom.

3. Warunki pracy i płacy:

1) wymiar czasu pracy: 1 etat (40 godzin tygodniowo)

2) wynagrodzenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 770 z późn. zm.).

4. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) życiorys (CV),

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje oraz staż pracy,

4) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystaz pełni praw publicznych,

5) świadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce-Osadzie w godz. 800 – 1500 do dnia 04 czerwca 2018 r.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Dokumenty aplikacyjne winny zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)”

Dyrektor

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce-Osadzie

mgr inż. Leszek Młynarczyk