Historia szkoły

Kalendarium najważniejszych wydarzeń, lata 1975-2017

27.08.1975 Zarządzeniem Dyrektora Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przeniesiono Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa i Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Upraw Polowych w Kocku do nowo utworzonych szkół w Korolówce.
01.09.1975 Utworzenie Technikum Rolniczego.
01.09.1975 – 31.08.1979 Pierwszym Dyrektorem Zespołu Szkół Rolniczych w Korolówce zostaje mgr inż. Romuald Kopeć.
06.05.1978 Pierwsza matura w dziejach szkoły.
01.09.1978 Zarządzeniem Kuratorium Oświaty i Wychowania w Chełmie utworzono Zbiorczy Zakład Szkół
o nazwie Zespół Szkół Rolniczych Ministerstwa Rolnictwa w Korolówce, w skład, którego wchodzą:

 • Zasadnicza Szkoła Rolnicza,
 • Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa,
 • Technikum Rolnicze
 • Technikum Mechanizacji Rolnictwa.
01.09.1979 – 31.08.1982 Dyrektorem Zespołu Szkół Rolniczych w Korolówce został mgr Janusz Pawłowski.
01.09.1980 Powstaje Średnie Studium Zawodowe ogólnorolnicze, które istnieje do dnia 30.06.1985 roku.
01.07.1981 Nadzór pedagogiczny nad placówką przejmuje Wydział Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Chełmie.
01.09.1982 Utworzenie Technikum Rolniczego o kierunku ogólnorolnym.
01.09.1982 – 31.08.1984 Dyrektorem Zespołu Szkól Rolniczych w Korolówce został Ignacy Dybczyński.
22.05.1984 Nadanie imienia, godła i sztandaru z udziałem władz ministerialnych, wojewódzkich i lokalnych. Szkoła otrzymuje imię wybitnej działaczki ludowej Ireny Kosmowskiej.

Pełna nazwa szkoły:

Zespół Szkół Rolniczych Ministerstwa Rolnictwa im. Ireny Kosmowskiej.

01.09.1984 Zostaje otwarte Technikum Hodowlane.
01.09.1984 – 31.08.1991 Dyrektorem w Zespole Szkół Rolniczych w Korolówce została mgr inż. Marianna Kropnicka.
1985 Po raz pierwszy szkoła bierze udział w III Międzywojewódzkim Przeglądzie Kultury Młodzieży Szkolnej „Przeworsk 85”.
04.05.1986 Po raz pierwszy szkoła bierze udział w IV Wojewódzkim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej.
1988-1989 Uczestnictwo w konkursie na „Internat przodujący w samorządności”.
01.09.1991 – 31.08.1996 Dyrektorem Zespołu Szkół Rolniczych została mgr inż. Grażyna Andrejuk.
01.09.1993 Powstaje Technikum Rolnicze ze specjalnością Wiejskie Gospodarstwo Domowe.
25.11.1995 I Zjazd Absolwentów z okazji 20 – lecia istnienia szkoły.
01.09.1996 – 15.02.2000 Dyrektorem Zespołu Szkół Rolniczych został mgr inż. Piotr Wierzejski.
01.01.1999 Szkoła przyjmuję nazwę:

Zespół Szkół Rolniczych im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce – Osadzie.

01.09.1999 Powstaje Liceum Agrobiznesu kończące się tytułem technik agrobiznesu.
01.09.1999 Powstaje Policealne Studium Technologii Żywności.
17.02.2000 – 31.08.2000 Obowiązki dyrektora pełnił mgr inż. Józef Pawluk.
03.06.2000 II Zjazd Absolwentów z okazji 25 – lecia istnienia szkoły.
01.09.2000 – 31.08.2005 Dyrektorem Zespołu Szkół Rolniczych w Korolówce – Osadzie został mgr inż. Józef Pawluk.
01.09.2002 Utworzenie Liceum Profilowanego kształcącego w profilach:

 • kształtowanie środowiska,
 • leśnictwo i technologia drewna,
 • rolnictwo.
01.09.2002 Przekształcenie pięcioletniego Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Korolówce – Osadzie na podbudowie szkoły podstawowej w czteroletnie Technikum na podbudowie gimnazjum kształcące w zawodach:

 • technik mechanizacji rolnictwa
 • technik agrobiznesu.
01.09.2003 Liceum Profilowane (nowy profil) – zarządzanie informacją.
01.09.2005 Przekształcenie Policealnego Studium Technologii Żywności na Szkołę Policealną w Korolówce – Osadzie kształcącą w zawodach:

 • technik informatyk
 • technik technologii żywności
 • opiekun w domu pomocy społecznej
 • rolnik.
01.09.2005 Wprowadzenie w Technikum nowego zawodu – technik rolnik.
01.09. 2005 – 31.08.2015
Dyrektorem Zespołu Szkół Rolniczych w Korolówce – Osadzie została mgr Dorota Redde – Sawczuk.
15.09.2006 Z Zespołu Szkól Rolniczych im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce – Osadzie wyłącza się szkoły:

 • Liceum Profilowane w Korolówce-Osadzie
 • Szkołę Policealną w Korolówce-Osadzie.
27.10.2006 Porozumienie między Powiatem Włodawskim a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie prowadzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum w Korolówce – Osadzie.
01.01.2007 Zespół Szkół Rolniczych został przejęty przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Ireny Kosmowskiej wchodzą szkoły:

 • Technikum w Korolówce – Osadzie
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Korolówce – Osadzie.
23-31.07.2007 Po raz pierwszy uczniowie Technikum wzięli udział w „Wakacyjnych warsztatach artystycznych
z zakresu dziedzictwa kulturowego” organizowanych przez Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych w Nowej Wsi koło Warki.
31.08.2007 Likwidacja Szkoły Policealnej kształcącej w zawodzie technik technologii żywności, której organem prowadzącym jest powiat włodawski.
01.09.2007 Zarządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2007 r. utworzenie Szkoły Policealnej w Korolówce – Osadzie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Ireny Kosmowskiej. Szkoła otrzymała nazwę „Zespół Szkół Rolniczych im. Ireny Kosmowskiej Szkoła Policealna w Korolówce – Osadzie”.

Szkoła Policealna kształci w zawodach:

 • technik technologii żywności
 • technik żywienia i gospodarstwa domowego
 • technik architektury krajobrazu
 • technik rolnik.
01.09.2008 Wprowadzenie w Zespole Szkół Rolniczych w Korolówce – Osadzie nowego zawodu kształcenia

w Zasadniczej Szkole Zawodowej:

 • mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

w Technikum:

 • technik organizacji usług gastronomicznych.
01.09.2009 Zarządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce-Osadzie, zmienia się nazwę na „Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce-Osadzie”.
17.11.2009 Podpisanie umowy o współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie.
03.07.2010 III Zjazd Absolwentów z okazji 35 – lecia istnienia szkoły
28.11.2010 Pierwszy raz nasi uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności teatralne poza murami szkoły uczestnicząc w XII Powiatowym Przeglądzie Widowisk Obrzędowych w Hańsku. Szkolne Koło Teatralne Korale prowadzone przez P. Ewę Krzywanię wystawiło widowisko obrzędowe pt. „Swaty”.
Marzec 2011 ZSCKR rozpoczął udział  w projekcie „Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkól rolniczych w Polsce – CEKIN”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.3.: Poprawa jakości kształcenia.

Partnerami w projekcie są: KCER w Brwinowie, UNDP oraz IRWiR PAN.

08.03.2011 Na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego odbyło się szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy.  Szkolenie prowadzone było we współpracy z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Powiatowym Zespołem Doradców we Włodawie.
 17.01.2012 W ramach współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym odbyło się na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego spotkanie z dr. Stanisławem Parafiniukiem  – pracownikiem naukowym Wydziału Inżynierii  Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Pan dr S. Parafiniuk zapoznał uczniów z ofertą edukacyjną UP w Lublinie  i wygłosił wykład dotyczący realizacji międzynarodowego projektu badawczego MNiSW 493/N-Belgia/2009/0 pt. „Opracowanie metod i urządzenia do kompleksowych badań jakości pracy rozpylaczy rolniczych oraz walidacja tych metod”. W ramach tego projektu zostało zbudowane urządzenie do kompleksowych badań rozpylaczy rolniczych.
09.09.2012 Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego wystąpili w programie „Nadbużański smak” na Placu po Farze podczas Europejskiego Festiwalu Smaku 2012 w Lublinie , prezentując kuchnię regionalną powiatu włodawskiego- produkt promowany przez szkołę „perohy z duszoj”.
28.06.2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Stanisław Kalemba uświetnił uroczystość zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie
01.09.2015 Dyrektorem Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie został mgr inż. Leszek Młynarczyk
05. 02. 2016 Młodzież naszej szkoły po raz pierwszy uczestniczy w Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Tarnogrodzie
07.09.2016 ZSCKR po raz pierwszy przystąpił do akcji społecznej propagującej czytelnictwo i znajomość literatury narodowej – Narodowe Czytanie.
październik 2016 Grupa uczniów z ZSCKR w Korolówce-Osadzie wyjechała na dwutygodniowy staż zawodowy do Grecji. Praktyki odbyły się w ramach projektu „Ekologiczne rolnictwo przyszłością młodego rolnika”, realizowanym przy wsparciu Unii Europejskiej z programu Erasmus+. Organizacją wysyłającą młodzież na staż było Akademickie Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej (ACIEE), a organizacją goszczącą grecka GEORGIKES EKMETALEUSEIS.
01.12. 2016 ZSCKR w Korolówce – Osadzie otrzymał z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy „Podziękowanie za udział w piątej edycji Narodowego Czytania” oraz okolicznościowy egzemplarz „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza (specjalne wydanie Kancelarii Prezydenta RP) z dedykacją Pary Prezydenckiej jako pamiątkę wspólnego czytania.
01.12.2016 W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie, w ramach PROGRAMU EDUKACYJNEGO: ABC… nawożenie „Tropiciele mitów” odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli uczniowie naszej szkoły oraz pani Dorota Kazalska – doradca regionalny ANWIL S.A., pani dr inż. Izabela Lubbe – ekspert ds. nawożenia, pan Igor Ostrowski – trener w programie „Tropiciele mitów”.
31.01. 2017 W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie, w ramach współpracy z Zespołem Doradztwa Rolniczego we Włodawie odbyło się szkolenie rolników.